Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti osôb, ktoré využívajú služby nášho štúdia (Vertical studio) nachádzajúceho sa na adrese Na Vŕšku 2, 949 01 Nitra, ako aj podmienky využívania služieb prevádzky.

čl. I 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Obchodné meno : Vertical sports, s.r.o. 

Sídlo : Škultétyho 40, 949 11 Nitra 

IČO : 55 460 593 

Označenie prevádzky: Vertical studio

Miesto prevádzky: Na Vŕšku 2, 949 01 Nitra 

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 60578/N
V mene: Patrícia Bielik, Radka Gödölleová (konateľky)
(ďalej v texte ako „Prevádzkovateľ“)

čl. II

Vysvetlenie všeobecných pojmov a úvodné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti osôb, ktoré využívajú služby prevádzky Vertical studio (ďalej len ako „Štúdio”) nachádzajúcej sa na adrese Na Vŕšku 2, 949 01 Nitra, ako aj podmienky využívania služieb prevádzky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek uskutočniť jednostranné zmeny Všeobecných obchodných podmienok za podmienky, že dôjde zo strany Prevádzkovateľa k zmene rozsahu alebo špecifikácie poskytovaných služieb, čím nie je dotknuté právo Klienta na využitie vopred uhradených služieb. Všeobecné obchodné podmienky sú v ich aktuálnom znení prístupné na web stránke Prevádzkovateľa www.verticalstudio.sk

 2. Každá osoba využívajúca služby Štúdia (ďalej len ako „Klient”), ktoré sú bližšie špecifikované na webe Prevádzakovateľa v časti „Naša ponuka“ (https://verticalstudio.sk/ponuka-pole-dance/) je povinná sa oboznámiť so Všeobecnými obchodnými podmienkami a ich ustanovenia dodržiavať počas celej doby využívania služieb Štúdia. Klient svojím vstupom do priestorov Štúdia a začatím využívania služieb Štúdia potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil s ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok, ich ustanoveniam porozumel a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby využívania služieb Štúdia.

  Ďalšie vybrané používané pojmy:

  Klient – akákoľvek fyzická osoba využívajúca služby Štúdia v Štúdiu alebo so záujmom o využívanie služieb v Štúdiu.

  Areál – priestor budovy, v ktorej sa nachádza Štúdio.

  Štúdio – vnútorná športová časť Štúdia s cvičebnými pomôckami, kde priamo prebieha poskytovanie služieb zo strany Prevádzkovateľa.

čl. III

Vstup, rezervácie a pokyny týkajúce sa klientov Štúdia

 1. Vstup do Štúdia je možný až po registrácii a rezervovaní miesta prostredníctvom účtu Klienta na stránke www.verticalstudio.sk.

 2. Klient berie na vedomie cenník služieb poskytovaných v Štúdiu, pričom záväzná a aktuálna verzia predmetného cenníka je zverejnená na internetovej stránke www.verticalstudio.sk v časti „Cenník“.

 3. Klient je oprávnený zrušiť:
  • rezerváciu kurzu najneskôr 48 hodín pred začatím kurzu
  • rezerváciu jednorazového vstupu a súkromnej hodiny najneskôr 6 hodín pred začatím tréningu alebo súkromnej hodiny
  • rezerváciu workshopu najneskôr 72 hodín pred začiatkom workshopu.

   V prípade, ak Klient nevykoná zrušenie rezervácie podľa predchádzajúcej vety, stráca nárok na akúkoľvek formu refundácie za kurz, tréning (jednorazový vstup), súkromnú hodinu alebo workshop, ktorého sa nezúčastní, tým nie je dotknutá možnosť uvedená v bode 12 týchto Všeobecných obchodných podmienok. Zrušenie rezervácie v zmysle prvej vety tohto bodu Všeobecných obchodných podmienok môže klient vykonať prostredníctvom svojho účtu na stránke www.verticalstudio.sk.

 4. Rezervácia miesta na kurze, workshope, súkromnej hodine alebo tréningu (jednorazový vstup) je podmienená platbou vopred (t. j. zakúpením) na účet Prevádzkovateľa SK62 1100 0000 0029 4315 3503

 5. Klient, ktorý má zakúpený 4-týždňový kurz (s frekvenciou tréningov 1 krát alebo 2 krát do týždňa) má nárok na jednu bezplatnú náhradnú hodinu v prípade, že sa z hodiny v rámci takéhoto kurzu odhlási najneskôr 2 hodiny pred jej začatím. V opačnom prípade Klient stráca nárok na bezplatné absolvovanie náhradnej hodiny. Klient si môže po splnení uvedených podmienok nahradiť hodinu akoukoľvek inou hodinou z rozvrhu, kde je voľné miesto (s ohľadom na kapacitné priestory), a to najneskôr 1 týždeň od pôvodne predpokladaného skončenia kurzu.Po odhlásení sa z náhradnej hodiny zaniká možnosť bezplatného prihlásenia sa na inú hodinu.

 6. Klient, ktorý má zakúpený 12-týždňový kurz (s frekvenciou tréningov 1 krát alebo 2 krát do týždňa), má nárok na celkom tri bezplatné náhradné hodiny v prípade, že sa z hodiny v rámci takéhoto kurzu odhlási najneskôr 2 hodiny pred jej začatím. V opačnom prípade Klient stráca nárok na bezplatné absolvovanie náhradnej hodiny. Klient si môže po splnení uvedených podmienok bezplatne nahradiť hodinu akoukoľvek inou hodinou z rozvrhu, kde je voľné miesto (s ohľadom na kapacitné možnosti), a to najneskôr 1 týždeň od skončenia kurzu. Po odhlásení sa z náhradnej hodiny zaniká možnosť bezplatného prihlásenia sa na inú hodinu.

 7. Platnosť permanentky Open Class na 8 vstupov je 2 mesiace od zakúpenia.

 8. V prípade, že sa Klient chce prihlásiť už do prebiehajúceho 4-týždňového kurzu, môže tak učiniť, avšak Klient sa týmto zaväzuje vyplatiť plnú sumu kurzu s možnosťou 1 náhradnej hodiny alebo sa prihlásiť jednorázovým vstupom alebo openovou/otvorenou permanentkou.

 9. V prípade, že sa Klient dvakrát po sebe nedostaví do Štúdia v čase rezervovanej hodiny, bez zrušenia predmetnej rezervácie vopred v lehote uvedenej vyššie alebo to aspoň vopred neoznámi prostredníctvom SMS správy, telefonátom, či emailom, Prevádzkovateľ má právo pristúpiť k zablokovaniu možnosti rezervovať si hodinu pre daného klienta a má tiež právo odhlásiť klienta z celého kurzu.

 10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť prideleného trénera na daný tréning či kurz. Klient v prípade zmeny trénera prideleného na daný tréning nemá nárok na vrátenie peňazí.

 11. Prevádzkovateľ má právo zrušiť cvičenie, ak sa jeho uskutočnenie bude javiť ekonomicky neúnosné.

 12. V prípade vážneho ochorenia alebo zranenia, tehotenstva alebo iných nepredvídateľných udalostí, ktoré znemožňujú klientovi využívať služby, môže Klient písomne požiadať Prevádzkovateľa o bezplatné odhlásenie z tréningu či kurzu a možnosť náhrady vymeškaných hodín z vyššie uvedených dôvodov. V záujme uplatnenia nároku klienta podľa tohto odseku Podmienok je potrebné aby Klient skutočnosti, ktoré mu zabránili využívať služby, bezodkladne písomne, e-mailom alebo telefonicky oznámil Prevádzkovateľovi najneskôr však do troch pracovných dní odo dňa kedy k takejto skutočnosti došlo. Klientovi nevzniká nárok na finančnú náhradu.

 13. Klient vyhlasuje, že pozná svoj zdravotný stav a účastní sa všetkých aktivít v Štúdiu slobodne a výlučne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nenesie za zdravotný stav klienta žiadnu zodpovednosť, Prevádzkovateľ nie je oprávnený preverovať zdravotný stav Klienta a zároveň Klient je povinný zohľadniť svoj zdravotný stav v čase využitia služieb Štúdia. Klient si je vedomý, že nesie plnú zodpovednosť za následky svojej činnosti vykonávanej v Areáli.

 14. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzavrieť Štúdio z dôvodu opravy, údržby alebo z dôvodu nepredvídaných udalostí. Termín uzavretia prevádzky oznámi Klientom oznamom zverejneným v priestoroch Štúdia a tiež na webovej stránke www.verticalstudio.sk bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o dôvode prekážky na jeho strane dozvedel. Uzavretím prevádzky štúdia nevzniká Klientovi nárok na finančnú náhradu, ale Klient má nárok na využitie služieb Štúdia v inom čase, a to na základe dohody s Prevádzkovateľom.

 15. Do priestorov Štúdia je zakázaný vstup osobám, ktoré sú pod vplyvom alkoholu, omamných, psychotropných alebo iných návykových látok, ako aj osobám, ktoré sú z iných dôvodov zjavne nespôsobilé využívať služby štúdia a môžu svojím správaním ohrozovať životy, zdravie, majetok alebo nerušené užívanie služieb štúdia ostatnými klientmi. Do priestorov Štúdia je zakázaný aj vstup osobám v znečistenom alebo zapáchajúcom oblečení.

 16. Na hodiny Pole dancu, Fly fitu, Akrobacie na šáloch/kruhoch je potrebné si dať dole všetky šperky ako: hodinky, náramky, prstene, náušnice, ktorými by sa mohlo poškodiť náradie a spôsobiť tak škodu Prevádzkovateľovi. Takisto treba používať ochranné prostriedky – dopadové matrace, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje, aby neprišlo k úrazu Klienta.

 17. Klient berie na vedomie, že poskytovanie služieb zo strany Štúdia sa začína okamihom rezervácie miesta na kurze, workshope, súkromnej hodine alebo tréningu, nie až samotnou účasťou na konkrétnej aktivite (tréningu), a to z dôvodu, že Prevádzkovateľ začína Klientovi uvedeným okamihom poskytovať službu v podobe rezervácie miesta na Klientom zvolenej aktivite (odplata za túto službu je zahrnutá v celkovej cene za vybranú aktivitu). K uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní služieb zo strany Štúdia v prospech Klienta dochádza okamihom rezervácie miesta na miesta na kurze, workshope, súkromnej hodine alebo tréningu. Z uvedených dôvodov nie je možné po uskutočnení rezervácie odstúpiť od uzatvorenej zmluvy, s čím Klient súhlasí. Klient tak dáva súhlas s tým, že k začatiu poskytovania služby zo strany Prevádzkovateľa dochádza pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (t. j. 14 dní od jej uzatvorenia) a Klient tak stráca právo na odstúpenie od zmluvy, o čom bol riadne poučený a s čím výslovne súhlasí.

 18. V prípade vzniku sporu medzi Klientom a Prevádzkovateľom môže Klient kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia či spor riešiť on-line prostredníctvom k tomu určenej platformy (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK). Orgánom vykonávajúcim dozor nad ochranou práv spotrebiteľov je Slovenská obchodná inšpekcia (adresa Inšpektorátu SOI pre Nitriansky kraj: Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra).

čl. IV

Ďalšie práva a povinnosti Klienta

1. Prihlásením sa na hodinu (a následnou aktívnou účasťou na tréningu) Klient vyjadruje súhlas s tým, že jeho zdravotný stav je zodpovedajúci aktivitám, ktoré sa v priestoroch Štúdia na tréningoch vykonávajú. V prípade účasti osoby mladšej ako 18 rokov na tréningu v Štúdiu je za splnenie podmienky uvedenej v predchádzajúcej vete zodpovedný zákonný zástupca, ktorý prihlasuje túto osobu na dané hodiny, kurzy, workshopy (akýkoľvek tréning).

2. Klient je povinný počas využívania služieb Štúdia odkladať svoje osobné veci na mieste na tom určenom, ktorým je riadne uzamknutá skrinka v šatni. Klient sa zúčastňuje tréningov spravidla bez prinesených cenností, ktoré by vyžadovali osobitnú úschovu a pre splnenie účelu poskytnutia služieb Štúdia nie sú nepotrebné. Šatňa je určená na odkladanie oblečenia, obuvi, vecí dennej potreby, ktoré majú bežnú a nie vysokú hodnotu. Klient využívaním služieb Štúdia potvrdzuje, že nemá počas pobytu v Štúdiu, resp. v priestoroch určených na prezliekanie a hygienu uschované cenné veci.

3. Klient sa zaväzuje nevyužívať priestory Areálu na akékoľvek komerčné účely, t. j. najmä účtovať iným Klientom akékoľvek poplatky za osobnú supervíziu pri tréningu, či obdobnej službe bez osobitnej zmluvy alebo dohody s Prevádzkovateľom. V prípade zistenia takéhoto konania si Štúdio vyhradzuje právo vylúčiť Klienta zo Štúdia a z využívania jeho služieb.

4. Vstupom do Štúdia (a Areálu) Klient súhlasí s vyhotovovaním fotografii, videí a iných obrazovo zvukových záznamov v priestoroch Štúdia, ktorých súčasťou môže byť aj jeho osoba. Ak s tým Klient nesúhlasí, upovedomí o tom Prevádzkovateľa.

5. Klient je povinný zdržiavať sa v Štúdiu primerane upravený a zachovávať hygienické štandardy tak, aby svojou prítomnosťou neobťažoval ostatných Klientov Prevádzkovateľa.

čl. V

Ďalšie práva a povinnosti Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ je oprávnený:

 • zhotovovať v rámci Areálu a v Štúdiu fotografie, videá a iné obrazovo zvukové záznamy, ktoré môžu byť použité na marketingové účely spojené s propagáciou značky Vertical studio, prípadne partnerov Prevádzkovateľa
 • neumožniť vstup do Areálu osobe nespĺňajúcej podmienky v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok
 • vykázať zo Štúdia osoby, ktoré vykazujú známky požitia alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok, a to bez nároku na akúkoľvek refundáciu
 • vykázať z Areálu osobu, ktorá nedodriava Prevádzkový poriadok, a to bez nároku na akúkoľvek refundáciu
 • v prípade reklamácie Klienta túto vybaviť zákonným spôsobom; reklamáciu je potrebné adresovať konateľom spoločnosti (Patrícia Bielik, Radka Gödölleová, adresa: Škultétyho 40/1, 949 11 Nitra – uviesť obchodné meno spoločnosti, prípadne e-mailom: verticalsportsnr@gmail.com.

čl. VI

Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadnu ujmu na zdraví alebo škodu, ktorá vznikne Klientovi alebo inej osobe nachádzajúcej sa v Areáli, resp. Štúdiu, alebo využívajúcej služby Štúdia, okrem prípadu, že by táto škoda alebo ujma vznikla v dôsledku zanedbania povinnosti Prevádzkovateľa.

 2. Návštevník Štúdia (t. j. aj Klient) potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týchto Všeobecných obchodných podmienok, porozumel im a zaväzuje sa ich dodržiavať pri využívaní služieb Štúdia.

 3. Klient prehlasuje, že sa pred vyplnením registračného formulára a vstupom do Areálu oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok (bližšie možnosti a súvisiace okolnosti ich zmeny sú uvedené v úvode týchto Všeobecných obchodných podmienok).

V Nitre dňa 1.9.2023

(aktualizácia dňa 19.2.2024)